Sąlygos ir taisyklės

Aktyvaus žaidimo lazeriniais šautuvais „Lazertronas“ taisyklės

 

„Lazertrono“ lazerių erdvė (toliau – Lazertronas) – tai laisvalaikio praleidimo vieta, esanti Varnių g. 48 B, Kaune, ar Mainų g. 5, Klaipėdoje ar Vilniaus g. 204, Šiauliuose, ar Savanorių pr. 157A, Vilniuje, kurioje vyksta Lazertrono žaidimas.

Operatorius – UAB „Lazertronas“ (buveinės adresas K. Petrausko 44-4, Kaunas, įmonės kodas: 302729454, PVM mokėtojo kodas: LT100008006319).

Lankytojas – kiekvienas Lazertrono erdvėje pramogaujantis asmuo, Klientas įsigijęs bilietą (atlikęs rezervaciją) ar bet kuris kitas Tretysis asmuo esantis Lazertrono erdvėje, kuris Operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo bilietą (rezervaciją) ar naudojasi Lazertrono teikiamomis paslaugomis, ar kitaip teisėtai įgijęs Operatoriaus leidimą pateko į Lazertrono erdvę.

Internetinė svetainė – Lazertronas svetainė, esanti adresu www.lazertronas.lt

Lazertrono taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šios Taisyklės, kurios yra neatskiriama lazerių erdvės Lazertronas paslaugų sutarties dalis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Šios taisyklės nustato paslaugų teikimo tvarką Lazertrono lankytojams, Klientams ir Tretiesiems asmenims, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus, operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo, Kliento ir Trečiųjų asmenų, malonų laisvalaikį Lazertrone, gerą nuotaiką ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.
 • Šios taisyklės taikomos visiems Lankytojams, Klientams ir Tretiesiems asmenims. Kiekvienas Lankytojas, Klientas, ir/ar Tretieji asmenys privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 • Lankytojas įgyja teisę naudotis Lazertrone teikiamomis paslaugomis įgyja tik atlikęs išankstinę rezervaciją ir mokėjimą, ar gavęs atskirą rašytinį Operatoriaus leidimą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais patekęs į Lazertrono erdvę. Rezervacijų atlikimo bei kitas su tuo susijusias sąlygas nustatyto šios taisyklės.
 • Kiekvienas Lankytojas patekęs į Lazertroną automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. Lazertrono taisyklės yra papildomai raštu skelbiamos Lazertrono patalpose, kurias Lankytojai privalo dar kartą perskaityti prieš pradedant žaidimą.

BILIETO KAINA, ĮSIGIJIMO TVARKA

 • Bilietų į Lazertroną kainas nustato Operatorius. Bilietų kainos skelbiamos Interneto svetainėje ir papildomai gali būti skelbiamos Lazertrono patalpose. Bilietų kainas Operatorius bet kada gali keisti vienašališkai. Jei Lankytojas bilieto (rezervacijos) kainą yra sumokėjęs ir iki žaidimo kaina pasikeičia, tai padidėjusios dalies kainos toks lankytojas nemoka.
 • Lankytojai bilietus gali įsigyti Lazertrono interneto svetainėje.
 • Prieš įsigydamas bilietus į Lazertroną, Lankytojas privalo patvirtinti savo įsipareigojimą laikytis šių Taisyklių.
 • Bilietai į Lazertroną gali būti neparduodami:
 • dėl per didelio Lankytojų skaičiaus;
 • vykstant uždariems renginiams;
 • dėl techninių kliūčių;
 • Kitais Operatoriaus vienašališkai nustatytais atvejais ar išimtiniu sprendimu.

Bilietus įsigyjant interneto svetainėje yra nustatomas 15 minučių rezervavimo, duomenų pateikimo ir apmokėjimo terminas, kurio metu Lankytojo pasirinktas žaidimo laikas yra laikinai rezervuojamas. Neatlikus mokėjimo, nesuvedus visų būtinų informacijos laukų, per nustatytą 15 minučių terminą, laikina rezervacija yra panaikinama ir pasirinktas laikas grąžinamas į laisvo laiko registrą, kur jį gali rezervuoti ir įsigyti bet kuris kitas Klientas.

Apie atliktą sėkmingą rezervaciją ir atliktą mokėjimą, Klientas yra informuojamas savo nurodytu elektroniniu paštu, elektroniniu laišku, kuris yra patvirtinimas, kad laikas yra rezervuotas ir žaidimo paslauga bus suteikta. Prašome šį elektroninį laišką išsisaugoti ir Operatoriaus personalui paprašius parodyti, kaip patvirtinimą, kad paslauga yra užsakyta ir apmokėta.

Neatvykus iki rezervuoto žaidimo laiko pradžios (rekomenduojama atvykti bent 10 minučių anksčiau), arba pranešus, kad Lankytojas vėluos, Lazertrono personalas, nepriklausomai nuo priežasties, vienašališkai, turi teisę nustatyti Lankytojui atitinkamai trumpesnį laiką rezervuotą žaidimui, priklausomai nuo to, kiek Lankytojas vėluoja. Tokiu atveju sumokėta kaina ir, ar jos dalis už žaidimo dalį, kuria Lankytojas nepasinaudojo, nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 • Lankytojas turi teisę:
 • Prašyti, jog pakartotinai būtų supažindintas su šiomis taisyklėmis prieš pradedant naudotis Lazertrono teikiamomis paslaugomis.
 • Naudotis Lazertrono paslaugomis tik sumokėjęs mokestį už naudojimąsi Lazertrono paslaugomis ar kitais operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Lazertrone teikiamomis paslaugomis.
 • Lankytojas įsipareigoja:
 • būdamas Lazertrone ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų, viešosios tvarkos taisyklių, Operatoriaus atstovų žodinių instrukcijų dėl Lazertrone esančios įrangos ir inventoriaus ir naudojimosi jais;
 • pasinaudojęs Lazertrono inventoriumi, Lankytojas jį turi grąžinti į personalui tokios pat būklės, kokios jis buvo perduotas Lankytojui. Negrąžinus išnuomoto inventoriaus, Lankytojas Operatoriaus kasoje apmoka visą inventoriaus kainą, nustatytą Operatoriaus;
 • rūpintis savo asmeninių, taip pat ir Lazertrono daiktų saugumu, saugoti ir tausoti Lazertrono įrangą ir inventorių, savo ir kitų sveikatą.
 • Lankytojams rekomenduojama į Lazertroną nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, išmaniųjų įrenginių, fotoaparatų ir pan.,), kurie gali sugesti ar būti pamesti. Už pamestus ir/ar dingusius daiktus Lazertronas neatsako ir jokios pretenzijos nepriimamos.

OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 • Operatorius turi teisę:
 • į Lazertroną neįleisti asmenų, kurių elgesys Operatoriaus nuomone gali sutrikdyti Lazertrono tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Lazertrono būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • į Lazertroną neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių;
 • pašalinti iš Lazetrono asmenis, jei pastebima, kad asmenys nors ir yra susipažinę su taisyklėmis, tačiau jų nesilaiko;
 • į Lazertroną neįleisti asmenų, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, toksinių ar psichotropinių medžiagų. Tokiu atveju sumokėti pinigai negrąžinami;
 • bet kuriuo metu pakeisti Lazertrone teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 • pašalinti iš Lazertrono lankytojus, kurie pažeidžia Lazertrono taisykles ar Lazertrone elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju sumokėti pinigai negrąžinami.
 • neįleisti asmenų, patekusių į Operatoriaus juoduosius sąrašus, grąžinant jiems sumokėtus pinigus.
 • Operatorius įsipareigoja laikytis atitinkamų teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikdamas Lankytojams paslaugas Parke.

PAPILDOMI UŽSAKYMAI 

 • Lankytojai žaidimo Lazertrone laikui papildomai, per Operatorių, gali užsisakyti Operatoriaus partnerių tiekiamą maistą t. y. tortą/-us ir, ar picą/-as. Nurodyto maisto užsakymą Lankytojai atlieka kreipdamiesi į Operatoriaus atitinkamą padalinį pagal miestą, Operatoriaus internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais:
 • Tortų užsakymai priimami ir Operatoriaus tiekėjui perduodami iki žaidimo valandos likus ne mažiau kaip 96 val.;
 • Jei torto užsakymas pateikiamas anksčiau, jį dar galima koreguoti, likus ne mažiau kaip 96 val. iki žaidimo valandos. Tokie užsakymai ar užsakymų korekcijos pateiktos likus mažiau nei 96 val. iki žaidimo valandos yra nepriimamos ir neatliekamos;
 • Jei žaidimo ir, ar torto užsakymas atšaukiamas likus daugiau nei 96 val. iki žaidimo valandos, tai Lankytojui grąžinama visa už tortą sumokėta suma. Jei užsakymas atšaukiamas likus mažiau nei 96 val. iki žaidimo valandos arba žaidimo laiku Lankytojas neatvyksta, Lankytojui už torto užsakymą sumokėta suma nėra grąžinama. Tokiu atveju tortą Lankytojas gali atsiimti atvykęs į atitinkamą Lazertrono padalinį žaidimo dieną arba ne vėliau kaip 2 kalendorinės dienos po žaidimo dienos. Pradelsus ar neatvykus laiku, tortas nėra laikomas, sumokėta suma nėra grąžinama ir pretenzijos nepriimamos.
 • Picų užsakymai priimami ir Operatoriaus tiekėjui perduodami iki žaidimo valandos likus ne mažiau kaip 3 val.
 • Jei picų užsakymas pateikiamas anksčiau, jį dar galima koreguoti, likus ne mažiau kaip 3 val. iki žaidimo valandos. Tokie užsakymai ar užsakymų korekcijos pateiktos likus mažiau nei 3 val. iki žaidimo valandos yra nepriimamos ir neatliekamos.
 • Jei žaidimo ir, ar picos užsakymas atšaukiamas likus mažiau nei 3 val. iki žaidimo pradžios, arba žaidimo laiku Lankytojas neatvyksta, už picas sumokėta suma nėra grąžinama. Tokiu atveju Lankytojas gali atsiimti picas atvykęs į atitinkamą Lazertono padalinį žaidimo dieną arba ne vėliau kaip 1 kalendorinę dieną po žaidimo dienos. Pradelsus ar neatvykus laiku, picos nėra laikomos, sumokėta suma nėra grąžinama ir pretenzijos nepriimamos.
 • Tuo atveju jei Lankytojas turi pretenzijų dėl maisto kokybės tai privalo apie tai informuoti Lazertorno atitinkamo padalinio, kuriame užsakė žaidimą, vedėją-instruktorių. Bet kokiu atveju pretenzijos turi būti pareikštos nedelsiant, kai tik pajaučiama maisto netinkama būklė ar pastebimi kiti trūkumai. Tuo atveju jei Lankytojas maistą pilnai suvartoja ir, ar išsiveža iš Lazertrono padalinio, pretenzijos nebepriimamos.
 • Jei maistas yra akivaizdžiai nevartotinas (pavyzdžiui, vizualiai matomai supelijęs ar pan.), tokiu atveju Lankytojui yra grąžinama už atitinkamą maisto užsakymą ar jo nekokybišką dalį sumokėta suma. Kitais atvejais pinigų gražinimas galimas tik tiesiogiai suderinus su maisto tiekėju.
 • Nepaisant nurodytų sąlygų, Lankytojas patvirtina savo supratimą, jog Operatorius už maisto kokybę neatsako. Lankytojas visas pretenzijas dėl maisto būklės, išvaizdos ar kitų aspektų privalo teikti tiesiogiai maisto tiekėjui. Esant poreikiui, Operatorius gali pateikti Lankytojui visus savo turimus atitinkamo maisto tiekėjo kontaktus, reikalingus susiekimui.

REZERVACIJŲ ATŠAUKIMAS

 • Klientai norėdami atšaukti rezervacijas Lazertrone, turi skambinti internetinėje svetainėje nurodytais kontaktiniais Lazertrono telefono numeriais pagal miestą arba sekdami instrukcijas po rezervacijos atlikimo gautame elektroniniame laiške.

Jeigu Klientas atšaukia žaidimą:

 • Iki rezervuoto žaidimo likus 3 (trims) ar daugiau dienų, visą sumokėtą sumą Klientas gali susigrąžinti arba panaudoti kitam apsilankymui Lazertrone. Pinigai grąžinami per Operatoriaus nustatytą terminą.
 • Iki rezervuoto žaidimo likus mažiau nei 3 (trims) dienoms, bet daugiau nei 1 (vienai) dienai, iš sumokėtos sumos nuskaičiuojama 30 Eur suma, o likusią sumą Klientas gali susigrąžinti arba panaudoti kitam apsilankymui Lazertrone. Pinigai grąžinami per Operatoriaus nustatytą terminą.
 • Atšaukus žaidimą likus mažiau nei 1 dienai iki žaidimo ar žaidimo dieną,  Kliento sumokėta suma yra negrąžinama nebent Operatorius savo pasirinkimu raštu sutinka grąžinti minėtą sumą ar jos dalį.
 • Atšaukęs rezervaciją, Klientas norėdamas panaudoti sumokėtus pinigus kitam kartui, turi susisiekti su Operatoriaus administracija internetinėje svetainėje nurodytais kontaktiniais telefono numeriais pagal miestą.

REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS IR OPERATORIAUS ĮSPĖJIMAI

 • Operatoriaus administracija rekomenduoja Lazertrone planuojantiems pramogauti lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia saugiai naudotis jame teikiamomis paslaugomis. Lazertonas už Lankytojų sveikatą, savijautą ar būklę iki žaidimo, žaidimo metu ar po to, neatsako.
 • Operatoriaus administracija rekomenduoja Lazertrone planuojantiems pramogauti lankytojams atvykti bent 10 minučių iki rezervuotos pramogos.
 • Operatoriaus administracija įspėja, kad lankytojams apmokėjusiems už pramogas, tačiau neatvykus laiku ir, ar pavėlavus, sumokėti pinigai nėra grąžinami ir pramogos laikas nėra perkeliamas.

BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

 • Lazertrone griežtai draudžiama:
 • naudotis Lazertrono paslaugomis neišklausius instruktažo ir ne pagal instrukcijas;
 • klaidinti Lazertrono darbuotojus ir instruktorius be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti, stumdytis, trukdyti kitiems Lankytojams naudotis Lazertrono paslaugomis, triukšmauti, garsiai leisti savo muzikos įrašus, vartoti savo atsineštus alkoholinius gėrimus ir maistą, rūkyti tam neskirtose vietose, vartoti draudžiamas medžiagas;
 • gadinti Lazertrone esantį ar naudojamą pramogoje Operatoriaus inventorių ir įrangą;
 • šiukšlinti ir teršti Lazertrono teritorijoje ar prieigose;
 • lankytis asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar kitų svaiginančių medžiagų. Lazertrono personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą ir išprašyti neblaivų ar apsvaigusį lankytoją iš Lazertrono, nekompensuojant sumokėto paslaugų mokesčio.

ATSAKOMYBĖ

 • Lankytojas, padaręs žalą Lazertronui, jame esančiam inventoriui, įrangai, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir nedelsiant privalo atlyginti padarytą žalą Lazertronui ir/ar Tretiesiems asmenims patyrusiems žalą, per raštu ar žodžiu Operatoriaus nurodytą terminą. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.
 • Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys ir žaidimą apmokėjęs asmuo yra atsakingi už nepilnamečių, ir negalią turinčių asmenų supažindinimą su Lazertrono taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi. Nepilnamečius asmenis lydintys asmenys ir, ar žaidimą apmokėjęs asmuo įsipareigoja ir privalo užtikrinti, kad nepilnamečiai asmenys Lazertrono erdvėje iki žaidimo, žaidimo metu ir po to, būtų lydimi tėvų, globėjų ar kitų suaugusių, lydinčių asmenų, bei, kad tie lydimi nepilnamečiai asmenys vykdytų visas Lazertrono taisyklių nuostatas ir reikalavimus.
 • Lazertrono pramogos dalyviai ar dalyvių tėvai prisiima atsakomybę už savo arba savo vaikų saugumą ir sveikatos sužalojimus, nutikusius žaidimo metu, iki žaidimo ar žaidimui pasibaigus, tačiau esant Lazertrono erdvėje ar prieigose. Lankytojai patys turi gauti dalyvių ar dalyvių tėvų sutikimus dalyvauti pramogoje. Operatorius jų atskirai nerenka ir netikrina.
 • Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Lazertrone, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Lazertrono darbuotojui, žodžiu bei raštu nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes, bei asmenis galinčius turėti reikšmingos informacijos žalos administravimo procedūrai (jeigu tokių asmenų yra). Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nėra nagrinėjami ir administruojami ir žala (net ir nustačius žalos faktą) nėra atlyginama.
 • Operatorius neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir/ar sugadinti, įskaitant ir inventorių ar aprangą, kurie buvo apgadinti naudojantis Lazertrono paslaugomis, Lazertrono įranga ir/ar inventoriumi, ar dėl trečiųjų asmenų veikimo ir/ar neveikimo, žaidimo metu, iki žaidimo ar žaidimui pasibaigus.
 • Operatorius neatsako už žaidėjų saugumą ar sveikatą žaidimo metu, iki žaidimo ar žaidimui pasibaigus, nepaisant to ar žaidėjai ir, ar lankytojai yra Lazertrono patalpose ar už jų ribų.

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Iškilus ginčui tarp Operatoriaus ir Kliento, abi šalys turi įdėti visas pastangas išspręsti ginčą taikiai ne teismo keliu.

Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, Operatorius ir/ar Klientas turi kreiptis į Valstybinę Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybą adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva arba per internetinį puslapį http://vvtat.lt/

Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, Klientas turi teisę kreiptis Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau – EGS) platformoje adresu http://ec.europa.eu/odr/ dėl ginčo išsprendimo.

TIESIOGINĖS RINKODAROS SUTIKIMAS

 • Lazertrono klientas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su visomis nurodytomis taisyklėmis ir žemiau nurodytomis nuostatomis, t. y.: sutinka, kad Operatorius tvarkytų kliento pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. kreiptųsi į klientą telefonu, paštu, elektroniniu paštu su tikslu:
 • teikti informaciją ir reklaminę medžiagą apie Lazertrono teikiamas paslaugas, naujienas;
 • teikti informaciją apie vykstančius Lazertrono renginius ar akcijas;
 • sužinoti nuomonę apie Lazertrono teikiamų paslaugų kokybę.

Klientas yra informuotas ir supranta, kad:

 • turi teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi,
 • žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą,
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,
 • reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymą,
 • reikalauti perkelti asmens duomenis,
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu,
 • reikalauti, kad Operatorius sunaikintų kliento pateiktus asmens duomenis.

Klientas informuotas ir supranta, kad turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikę tokį savo prašymą Operatoriui raštu, registruotu buveinės adresu ir, ar elektroniniu paštu info@lazertronas.lt, temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodant savo vardą, pavardę ir kokiu tel. numeriu, el. paštu nenori gauti informacijos.

Klientas informuotas ir supranta, kad kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus nuo duomenų rinkimo pradžios momento, išskyrus atvejus, jei klientas pareikš nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauks anksčiau minėto termino. Tokiu atveju klientas supranta, kad Operatorius nutrauks kliento asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo kliento nesutikimo gavimo dienos.

Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Kliento apsilankymą Lazertrone Operatorius gali fotografuoti ir/ar filmuoti bei medžiagą naudoti savo rinkodaros tikslais.

Klientas informuotas ir supranta, kad turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manys, kad UAB „Lazertronas“ netinkamai tvarko kliento asmens duomenis.

Lankytojas patvirtina ir sutinka su aukščiau išdėstytomis taisyklėmis ir sąlygomis, bei pateikiama informacija.