Sąlygos ir taisyklės

Aktyvaus žaidimo lazeriniais šautuvais „Lazertronas“ taisyklės

„Lazertrono“ lazerių erdvė (toliau – Lazertronas) – tai laisvalaikio praleidimo vieta, esanti Varnių g. 48 B, Kaune, Mainų g. 5, Klaipėdoje ir Vilniaus g. 204 Šiauliuose.
Operatorius – UAB „Lazertronas“ (buveinės adresas K. Petrausko 44-4, Kaunas, įmonės
 kodas: 302729454, PVM mokėtojo kodas: LT100008006319).
Lankytojas – kiekvienas Lazertrone pramogaujantis asmuo, Klientas, ir bet kuris kitas Tretysis asmuo
 esantis lazerių erdvėje, kuris operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo bilietą ar kitaip teisėtai įgijęs Operatoriaus
 leidimą patekti į Lazertroną ir/ ar naudojasi Lazertrono teikiamomis paslaugomis.
Internetinė svetainė – Svetainė, esanti adresu www.lazertronas.lt
Lazertrono taisyklės (toliau – Taisyklės) yra lazerių erdvės „Lazertronas“ paslaugų sutarties dalis.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios taisyklės nustato paslaugų teikimo tvarką Lazertrono lankytojams, Klientams ir
    Tretiesiems asmenims, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus, operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Taisyklės sudarytos siekiant
    užtikrinti kiekvieno lankytojo, Kliento ir Trečiųjų asmenų, malonų laisvalaikį Lazertrone, gerą
    nuotaiką ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.
  2. Šios taisyklės taikomos visiems Lankytojams, Klientams ir Tretiesiems asmenims.
    Kiekvienas Lankytojas, Klientas, ir/ar Tretieji asmenys privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
  3. Teisę naudotis Lazertrone teikiamomis paslaugomis Lankytojas įgyja tik įsigijęs bilietą,
    gavęs leidimą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais patekęs į Lazertroną. Bilietų įsigijimo bei kitas su tuo susijusias sąlygas nustatyto šios taisyklės.
  4. Kiekvienas Lankytojas, įsigijęs bilietą ir patekęs į Lazertroną automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.
 2. BILIETO KAINA, ĮSIGIJIMO TVARKA
  1. Bilietų į Lazertroną kainas nustato Operatorius. Bilietų kainos skelbiamos Interneto svetainėje ir Lazertrono kasoje.
  2. Lankytojai bilietus gali įsigyti, tiek interneto svetainėje, tiek Lazertrone esančiose kasose.
  3. Prieš įsigydamas bilietus į Lazertroną, Lankytojas privalo patvirtinti savo įsipareigojimą laikytis šių Taisyklių.
  4. Bilietai į Lazertroną gali būti neparduodami:
   1. dėl per didelio Lankytojų skaičiaus;
   2. vykstant uždariems renginiams;
   3. dėl techninių kliūčių;
   4. Kitais Operatoriaus nustatytais atvejais.
  5. Bilietus įsigyjant interneto svetainėje yra nustatomas 15 minučių rezervavimo, duomenų pateikimo ir apmokėjimo terminas, kurio metu laikas yra laikinai rezervuojamas. Neatlikus mokėjimo, nesuvedus visų būtinų informacijos laukų, per nustatytą 15 minučių terminą, laikina rezervacija yra panaikinama ir pasirinktas laikas grąžinamas į laisvo laiko registrą, kur jį gali rezervuoti ir įsigyti bet kuris kitas Klientas.
  6. Apie atliktą sėkmingą rezervaciją ir atliktą mokėjimą, Klientas yra informuojamas el. laišku, kuris yra patvirtinimas, kad laikas yra rezervuotas ir paslauga bus suteikta. Prašome šį el. laišką išsisaugoti ir personalui paprašius parodyti, kaip patvirtinimą, kad paslauga yra užsakyta ir apmokėta.
  7. Neatvykus iki rezervuoto laiko pradžios (rekomenduojama atvykti bent 10 minučių anksčiau), Lazertrono personalas vienašališkai, turi teisę šį rezervuotą laiką anuliuoti ir/arba savo nuožiūra perleisti kitam Klientui. Tokiu atveju sumokėta kaina Klientui nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.
 3. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Lankytojas turi teisę:
   1. Būti supažindintas su šiomis taisyklėmis prieš pradedant naudotis Lazertrono teikiamomis paslaugomis.
   2. naudotis Lazertrono paslaugomis tik sumokėjęs mokestį už naudojimąsi Lazertrono paslaugomis ar kitais operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Lazertrone teikiamomis paslaugomis;
  2. Lankytojas įsipareigoja:
   1. būdamas Lazertrone ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų, viešosios tvarkos taisyklių, Operatoriaus atstovų žodinių instrukcijų dėl Lazertrone esančios įrangos ir inventoriaus ir naudojimosi jais;
   2. pasinaudojęs Lazertrono inventoriumi, Lankytojas jį turi grąžinti į personalui tokios pat būklės, kokios jis buvo perduotas Lankytojui. Negrąžinus išnuomoto inventoriaus, Lankytojas Operatoriaus kasoje apmoka visą inventoriaus kainą, nustatytą Operatoriaus.
   3. rūpintis savo asmeninių, taip pat ir Lazertrono daiktų saugumu, saugoti ir tausoti Lazertrono įrangą ir inventorių;
  3. Lankytojams rekomenduojama į Lazertroną nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, išmaniųjų įrenginių, fotoaparatų ir pan.,), kurie gali sugesti ar būti pamesti. Už pamestus ir/ar dingusius daiktus Lazertronas neatsako.
 4. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Operatorius turi teisę:
   1. į Lazertroną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Lazertrono tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Lazertrono būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
   2. į Lazertroną neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių;
   3. į Lazertroną neįleisti asmenų, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, toksinių ar psichotropinių medžiagų ir negrąžinti sumokėtų pinigų;
   4. bet kuriuo metu pakeisti Lazertrone teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
   5. pašalinti iš Lazertrono lankytojus, kurie pažeidžia Lazertrono taisykles ar Lazertrone elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai negrąžinami.
   6. neįleisti asmenų, pakliuvusių į Operatoriaus juoduosius sąrašus grąžinant jiems sumokėtus pinigus.
  2. Operatorius įsipareigoja laikytis atitinkamų teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikdamas Lankytojams paslaugas Parke.
 5. REZERVACIJŲ ATŠAUKIMAS
  1. Klientai norėdami atšaukti rezervacijas Lazertrone, turi skambinti nurodytais kontaktiniais Lazertrono telefono numeriais pagal miestą arba sekdami instrukcijas po rezervacijos atlikimo gautame el. laiške.
  2. Jeigu Klientas atšaukia žaidimą: 
   1. Iki rezervuoto žaidimo likus 3 (trims) ar daugiau dienų, visą sumokėtą sumą Klientas gali susigrąžinti arba panaudoti kitam apsilankymui Lazertrone;
   2. Iki rezervuoto žaidimo likus mažiau nei 3 (trims) dienoms, iš sumokėtos sumos nuskaičiuojama 30 Eur, o likusią sumą Klientas gali susigrąžinti arba panaudoti kitam apsilankymui Lazertrone;
   3. Rezervuoto žaidimo dieną, Operatorius negrąžina sumokėtos sumos Klientui.
  3. Atšaukęs rezervaciją, Klientas norėdamas panaudoti sumokėtus pinigus kitam kartui, turi susisiekti su Operatoriaus administracija nurodytais kontaktiniais telefono numeriais pagal miestą.
 6. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS
  1. Operatoriaus administracija rekomenduoja Lazertrone planuojantiems pramogauti lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia saugiai naudotis jame teikiamomis paslaugomis.
  2. Operatoriaus administracija rekomenduoja Lazertrone planuojantiems pramogauti lankytojams atvykti bent 10 minučių iki rezervuotos pramogos.
  3. Operatoriaus administracija įspėja, kad lankytojams apmokėjusiems už pramogas, tačiau neatvykus laiku ir/ar pavėlavus, sumokėti pinigai nėra grąžinami ir pramogos laikas nėra perkeliamas.
 7. BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS
  1. Lazertrone griežtai draudžiama:
   1. naudotis Lazertrono paslaugomis neišklausius instruktažo ir ne pagal instrukcijas;
   2. klaidinti Lazertrono darbuotojus ir instruktorius be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti, stumdytis, trukdyti kitiems Lankytojams naudotis Lazertrono paslaugomis, triukšmauti, garsiai leisti savo muzikos įrašus, vartoti savo atsineštus alkoholinius gėrimus ir maistą, rūkyti tam neskirtose vietose;
   3. gadinti Lazertrone esantį ar naudojamą pramogoje Operatoriaus inventorių ir įrangą;
   4. šiukšlinti ir teršti Lazertrono teritorijoje;
   5. lankytis asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Lazertrono personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą ir išprašyti neblaivų lankytoją iš Lazertrono, nekompensuojant sumokėto paslaugų mokesčio;
 8. ATSAKOMYBĖ
  1. Lankytojas, padaręs žalą Lazertronui, jame esančiam inventoriui ir įrangai, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir nedelsiant privalo atlyginti padarytą žalą Lazertronui ir/ar Tretiesiems asmenims patyrusiems žalą. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.
  2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, ir negalią turinčių asmenų supažindinimą su Lazertrono taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi. Nepilnamečius asmenis lydintys asmenys įsipareigoja ir privalo užtikrinti, kad jų lydimi asmenys vykdytų visas Lazertrono taisyklių nuostatas ir reikalavimus.
  3. Lazertrono pramogos dalyviai ar dalyvių tėvai prisiima atsakomybę už savo arba savo vaikų saugumą žaidimo metu ir sveikatos sužalojimus, nutikusius žaidimo metu. Lankytojas (-ai) patys turi gauti dalyvių ar dalyvių tėvų sutikimus dalyvauti pramogoje. Operatorius jų atskirai nerenka.
  4. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Lazertrone, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Lazertrono darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes, bei asmenis galinčius turėti reikšmingos informacijos žalos administravimo procedūrai (jeigu tokių asmenų yra). Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nėra nagrinėjami ir administruojami ir žala (net ir nustačius žalos faktą) nėra atlyginama.
  5. Operatorius neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar sugadinti, įskaitant ir inventorių ar aprangą, kurie buvo apgadinti naudojantis Lazertrono paslaugomis, Lazertrono įranga ir/ar inventoriumi, ar dėl trečiųjų asmenų veikimo ir/ar neveikimo.
  6. Operatorius neatsako už žaidėjų saugumą ar sveikatą žaidimo metu.
 9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
  1. Iškilus ginčui tarp Operatoriaus ir Kliento, abi šalys turi įdėti visas pastangas išspręsti ginčą taikiai ne teismo keliu;
  2. Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, Operatorius ir/ar Klientas turi kreiptis į Valstybinę Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybą adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva arba per internetinį puslapį http://vvtat.lt/
  3. Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, Klientas turi teisę kreiptis Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau – EGS) platformoje adresu http://ec.europa.eu/odr/ dėl ginčo išsprendimo.
 10. TIESIOGINĖS RINKODAROS SUTIKIMAS
  1. Lazertrono klientas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su žemiau nurodytomis nuostatomis, t.y.: sutinka, kad Operatorius tvarkytų kliento pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. kreiptųsi į klientą telefonu, paštu, elektroniniu paštu su tikslu:
   1. teikti informaciją ir reklaminę medžiagą apie Lazertrono teikiamas paslaugas, naujienas;
   2. teikti informaciją apie vykstančius Lazertrono renginius ar akcijas;
   3. sužinoti nuomonę apie Lazertrono teikiamų paslaugų kokybę.
  2. Klientas yra informuotas ir supranta, kad:
   1. turi teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi,
   2. žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą,
   3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,
   4. reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymą,
   5. reikalauti perkelti asmens duomenis,
   6. nesutikti, kad būtų tvarkomi kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu,
   7. reikalauti, kad Operatorius sunaikintų kliento pateiktus asmens duomenis.
  3. Klientas informuotas ir supranta, kad turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikę tokį savo prašymą Operatoriui el. paštu info@lazertronas.lt, temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodant savo vardą, pavardę ir kokiu tel. numeriu, el. paštu nenori gauti informacijos.
  4. Klientas informuotas ir supranta, kad kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus nuo duomenų rinkimo pradžios momento, išskyrus atvejus, jei klientas pareikš nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauks. Tokiu atveju klientas supranta, kad Operatorius nutrauks kliento asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo kliento nesutikimo gavimo dienos.
  5. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Kliento apsilankymą Lazertrone Operatorius gali fotografuoti ir/ar filmuoti bei medžiagą naudoti savo rinkodaros tikslais.
  6. Klientas informuotas ir supranta, kad turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manys, kad UAB „Lazertronas“ netinkamai tvarko kliento asmens duomenis.

Lankytojas patvirtina ir sutinka su aukščiau išdėstytomis taisyklėmis ir sąlygomis, bei pateikiama informacija.