Privatumo politika

„Lazertrono“ lazerių erdvė (toliau – Lazertronas) – tai laisvalaikio praleidimo vieta, esanti Varnių g. 48 B, Kaune, ar Mainų g. 5, Klaipėdoje ar Vilniaus g. 204, Šiauliuose, kurioje vyksta Lazertrono žaidimas.

Operatorius – UAB „Lazertronas“ (buveinės adresas K. Petrausko 44-4, Kaunas, įmonės kodas: 302729454, PVM mokėtojo kodas: LT100008006319).

Lankytojas – kiekvienas Lazertrono erdvėje pramogaujantis asmuo, Klientas įsigijęs bilietą (atlikęs rezervaciją) ar bet kuris kitas Tretysis asmuo esantis Lazertrono erdvėje, kuris Operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo bilietą (rezervaciją) ar naudojasi Lazertrono teikiamomis paslaugomis, ar kitaip teisėtai įgijęs Operatoriaus leidimą pateko į Lazertrono erdvę.

Internetinė svetainė – Lazertronas svetainė, esanti adresu www.lazertronas.lt

Lazertrono taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šios Taisyklės, kurios yra neatskiriama lazerių erdvės Lazertronas paslaugų sutarties dalis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

BILIETO KAINA, ĮSIGIJIMO TVARKA

vykstant uždariems renginiams;

dėl techninių kliūčių;

Kitais Operatoriaus vienašališkai nustatytais atvejais ar išimtiniu sprendimu.

Bilietus įsigyjant interneto svetainėje yra nustatomas 15 minučių rezervavimo, duomenų pateikimo ir apmokėjimo terminas, kurio metu Lankytojo pasirinktas žaidimo laikas yra laikinai rezervuojamas. Neatlikus mokėjimo, nesuvedus visų būtinų informacijos laukų, per nustatytą 15 minučių terminą, laikina rezervacija yra panaikinama ir pasirinktas laikas grąžinamas į laisvo laiko registrą, kur jį gali rezervuoti ir įsigyti bet kuris kitas Klientas.

Apie atliktą sėkmingą rezervaciją ir atliktą mokėjimą, Klientas yra informuojamas savo nurodytu elektroniniu paštu, elektroniniu laišku, kuris yra patvirtinimas, kad laikas yra rezervuotas ir žaidimo paslauga bus suteikta. Prašome šį elektroninį laišką išsisaugoti ir Operatoriaus personalui paprašius parodyti, kaip patvirtinimą, kad paslauga yra užsakyta ir apmokėta.

Neatvykus iki rezervuoto žaidimo laiko pradžios (rekomenduojama atvykti bent 10 minučių anksčiau), arba pranešus, kad Lankytojas vėluos, Lazertrono personalas, nepriklausomai nuo priežasties, vienašališkai, turi teisę nustatyti Lankytojui atitinkamai trumpesnį laiką rezervuotą žaidimui, priklausomai nuo to, kiek Lankytojas vėluoja. Tokiu atveju sumokėta kaina ir, ar jos dalis už žaidimo dalį, kuria Lankytojas nepasinaudojo, nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

pasinaudojęs Lazertrono inventoriumi, Lankytojas jį turi grąžinti į personalui tokios pat būklės, kokios jis buvo perduotas Lankytojui. Negrąžinus išnuomoto inventoriaus, Lankytojas Operatoriaus kasoje apmoka visą inventoriaus kainą, nustatytą Operatoriaus;

rūpintis savo asmeninių, taip pat ir Lazertrono daiktų saugumu, saugoti ir tausoti Lazertrono įrangą ir inventorių, savo ir kitų sveikatą.

Lankytojams rekomenduojama į Lazertroną nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, išmaniųjų įrenginių, fotoaparatų ir pan.,), kurie gali sugesti ar būti pamesti. Už pamestus ir/ar dingusius daiktus Lazertronas neatsako ir jokios pretenzijos nepriimamos.

OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

PAPILDOMI UŽSAKYMAI 

REZERVACIJŲ ATŠAUKIMAS

Jeigu Klientas atšaukia žaidimą:

Iki rezervuoto žaidimo likus mažiau nei 3 (trims) dienoms, bet daugiau nei 1 (vienai) dienai, iš sumokėtos sumos nuskaičiuojama 30 Eur suma, o likusią sumą Klientas gali susigrąžinti arba panaudoti kitam apsilankymui Lazertrone. Pinigai grąžinami per Operatoriaus nustatytą terminą.

Atšaukus žaidimą likus mažiau nei 1 dienai iki žaidimo ar žaidimo dieną,  Kliento sumokėta suma yra negrąžinama nebent Operatorius savo pasirinkimu raštu sutinka grąžinti minėtą sumą ar jos dalį.

Atšaukęs rezervaciją, Klientas norėdamas panaudoti sumokėtus pinigus kitam kartui, turi susisiekti su Operatoriaus administracija internetinėje svetainėje nurodytais kontaktiniais telefono numeriais pagal miestą.

REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS IR OPERATORIAUS ĮSPĖJIMAI

Operatoriaus administracija rekomenduoja Lazertrone planuojantiems pramogauti lankytojams atvykti bent 10 minučių iki rezervuotos pramogos.

Operatoriaus administracija įspėja, kad lankytojams apmokėjusiems už pramogas, tačiau neatvykus laiku ir, ar pavėlavus, sumokėti pinigai nėra grąžinami ir pramogos laikas nėra perkeliamas.

BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

klaidinti Lazertrono darbuotojus ir instruktorius be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti, stumdytis, trukdyti kitiems Lankytojams naudotis Lazertrono paslaugomis, triukšmauti, garsiai leisti savo muzikos įrašus, vartoti savo atsineštus alkoholinius gėrimus ir maistą, rūkyti tam neskirtose vietose, vartoti draudžiamas medžiagas;

gadinti Lazertrone esantį ar naudojamą pramogoje Operatoriaus inventorių ir įrangą;

šiukšlinti ir teršti Lazertrono teritorijoje ar prieigose;

lankytis asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar kitų svaiginančių medžiagų. Lazertrono personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą ir išprašyti neblaivų ar apsvaigusį lankytoją iš Lazertrono, nekompensuojant sumokėto paslaugų mokesčio.

ATSAKOMYBĖ

Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys ir žaidimą apmokėjęs asmuo yra atsakingi už nepilnamečių, ir negalią turinčių asmenų supažindinimą su Lazertrono taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi. Nepilnamečius asmenis lydintys asmenys ir, ar žaidimą apmokėjęs asmuo įsipareigoja ir privalo užtikrinti, kad nepilnamečiai asmenys Lazertrono erdvėje iki žaidimo, žaidimo metu ir po to, būtų lydimi tėvų, globėjų ar kitų suaugusių, lydinčių asmenų, bei, kad tie lydimi nepilnamečiai asmenys vykdytų visas Lazertrono taisyklių nuostatas ir reikalavimus.

Lazertrono pramogos dalyviai ar dalyvių tėvai prisiima atsakomybę už savo arba savo vaikų saugumą ir sveikatos sužalojimus, nutikusius žaidimo metu, iki žaidimo ar žaidimui pasibaigus, tačiau esant Lazertrono erdvėje ar prieigose. Lankytojai patys turi gauti dalyvių ar dalyvių tėvų sutikimus dalyvauti pramogoje. Operatorius jų atskirai nerenka ir netikrina.

Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Lazertrone, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Lazertrono darbuotojui, žodžiu bei raštu nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes, bei asmenis galinčius turėti reikšmingos informacijos žalos administravimo procedūrai (jeigu tokių asmenų yra). Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nėra nagrinėjami ir administruojami ir žala (net ir nustačius žalos faktą) nėra atlyginama.

Operatorius neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir/ar sugadinti, įskaitant ir inventorių ar aprangą, kurie buvo apgadinti naudojantis Lazertrono paslaugomis, Lazertrono įranga ir/ar inventoriumi, ar dėl trečiųjų asmenų veikimo ir/ar neveikimo, žaidimo metu, iki žaidimo ar žaidimui pasibaigus.

Operatorius neatsako už žaidėjų saugumą ar sveikatą žaidimo metu, iki žaidimo ar žaidimui pasibaigus, nepaisant to ar žaidėjai ir, ar lankytojai yra Lazertrono patalpose ar už jų ribų.

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Iškilus ginčui tarp Operatoriaus ir Kliento, abi šalys turi įdėti visas pastangas išspręsti ginčą taikiai ne teismo keliu.

Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, Operatorius ir/ar Klientas turi kreiptis į Valstybinę Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybą adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva arba per internetinį puslapį http://vvtat.lt/

Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, Klientas turi teisę kreiptis Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau – EGS) platformoje adresu http://ec.europa.eu/odr/ dėl ginčo išsprendimo.

TIESIOGINĖS RINKODAROS SUTIKIMAS

teikti informaciją apie vykstančius Lazertrono renginius ar akcijas;

sužinoti nuomonę apie Lazertrono teikiamų paslaugų kokybę.

Klientas yra informuotas ir supranta, kad:

žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą,

reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,

reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymą,

reikalauti perkelti asmens duomenis,

nesutikti, kad būtų tvarkomi kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu,

reikalauti, kad Operatorius sunaikintų kliento pateiktus asmens duomenis.

Klientas informuotas ir supranta, kad turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikę tokį savo prašymą Operatoriui raštu, registruotu buveinės adresu ir, ar elektroniniu paštu info@lazertronas.lt, temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodant savo vardą, pavardę ir kokiu tel. numeriu, el. paštu nenori gauti informacijos.

Klientas informuotas ir supranta, kad kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus nuo duomenų rinkimo pradžios momento, išskyrus atvejus, jei klientas pareikš nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauks anksčiau minėto termino. Tokiu atveju klientas supranta, kad Operatorius nutrauks kliento asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo kliento nesutikimo gavimo dienos.

Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Kliento apsilankymą Lazertrone Operatorius gali fotografuoti ir/ar filmuoti bei medžiagą naudoti savo rinkodaros tikslais.

Klientas informuotas ir supranta, kad turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manys, kad UAB „Lazertronas“ netinkamai tvarko kliento asmens duomenis.

Lankytojas patvirtina ir sutinka su aukščiau išdėstytomis taisyklėmis ir sąlygomis, bei pateikiama informacija.

soc. ikona soc. ikona soc. ikona soc. ikona
.