Privatumo politika

„Lazertrono“ lazerių erdvė (toliau – Lazertronas) – tai laisvalaikio praleidimo vieta, esanti Savanorių pr. 157A, Vilniuje, Varnių g. 48 B, Kaune, ar Mainų g. 5, Klaipėdoje ar Vilniaus g. 204, Šiauliuose, kurioje vyksta Lazertrono žaidimas.

Operatorius – UAB „Lazertronas“ (buveinės adresas K. Petrausko 44-4, Kaunas, įmonės kodas: 302729454, PVM mokėtojo kodas: LT100008006319).

Lankytojas – kiekvienas Lazertrono erdvėje pramogaujantis asmuo, Klientas įsigijęs bilietą (atlikęs rezervaciją) ar bet kuris kitas Tretysis asmuo esantis Lazertrono erdvėje, kuris Operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo bilietą (rezervaciją) ar naudojasi Lazertrono teikiamomis paslaugomis, ar kitaip teisėtai įgijęs Operatoriaus leidimą pateko į Lazertrono erdvę.

Internetinė svetainė – Lazertronas svetainė, esanti adresu www.lazertronas.lt

Lazertrono taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šios Taisyklės, kurios yra neatskiriama lazerių erdvės Lazertronas paslaugų sutarties dalis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

BILIETO KAINA, ĮSIGIJIMO TVARKA

Bilietus įsigyjant interneto svetainėje yra nustatomas 15 minučių rezervavimo, duomenų pateikimo ir apmokėjimo terminas, kurio metu Lankytojo pasirinktas žaidimo laikas yra laikinai rezervuojamas. Neatlikus mokėjimo, nesuvedus visų būtinų informacijos laukų, per nustatytą 15 minučių terminą, laikina rezervacija yra panaikinama ir pasirinktas laikas grąžinamas į laisvo laiko registrą, kur jį gali rezervuoti ir įsigyti bet kuris kitas Klientas.

Apie atliktą sėkmingą rezervaciją ir atliktą mokėjimą, Klientas yra informuojamas savo nurodytu elektroniniu paštu, elektroniniu laišku, kuris yra patvirtinimas, kad laikas yra rezervuotas ir žaidimo paslauga bus suteikta. Prašome šį elektroninį laišką išsisaugoti ir Operatoriaus personalui paprašius parodyti, kaip patvirtinimą, kad paslauga yra užsakyta ir apmokėta.

Neatvykus iki rezervuoto žaidimo laiko pradžios (rekomenduojama atvykti bent 10 minučių anksčiau), arba pranešus, kad Lankytojas vėluos, Lazertrono personalas, nepriklausomai nuo priežasties, vienašališkai, turi teisę nustatyti Lankytojui atitinkamai trumpesnį laiką rezervuotą žaidimui, priklausomai nuo to, kiek Lankytojas vėluoja. Tokiu atveju sumokėta kaina ir, ar jos dalis už žaidimo dalį, kuria Lankytojas nepasinaudojo, nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Lankytojams rekomenduojama į Lazertroną nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, išmaniųjų įrenginių, fotoaparatų ir pan.,), kurie gali sugesti ar būti pamesti. Už pamestus ir/ar dingusius daiktus Lazertronas neatsako ir jokios pretenzijos nepriimamos.

OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

PAPILDOMI UŽSAKYMAI 

REZERVACIJŲ ATŠAUKIMAS

Jeigu Klientas atšaukia žaidimą:

REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS IR OPERATORIAUS ĮSPĖJIMAI

BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

ATSAKOMYBĖ

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Iškilus ginčui tarp Operatoriaus ir Kliento, abi šalys turi įdėti visas pastangas išspręsti ginčą taikiai ne teismo keliu.

Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, Operatorius ir/ar Klientas turi kreiptis į Valstybinę Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybą adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva arba per internetinį puslapį http://vvtat.lt/

Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, Klientas turi teisę kreiptis Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau – EGS) platformoje adresu http://ec.europa.eu/odr/ dėl ginčo išsprendimo.

TIESIOGINĖS RINKODAROS SUTIKIMAS

Klientas yra informuotas ir supranta, kad:

Klientas informuotas ir supranta, kad turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikę tokį savo prašymą Operatoriui raštu, registruotu buveinės adresu ir, ar elektroniniu paštu info@lazertronas.lt, temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodant savo vardą, pavardę ir kokiu tel. numeriu, el. paštu nenori gauti informacijos.

Klientas informuotas ir supranta, kad kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus nuo duomenų rinkimo pradžios momento, išskyrus atvejus, jei klientas pareikš nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauks anksčiau minėto termino. Tokiu atveju klientas supranta, kad Operatorius nutrauks kliento asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo kliento nesutikimo gavimo dienos.

Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Kliento apsilankymą Lazertrone Operatorius gali fotografuoti ir/ar filmuoti bei medžiagą naudoti savo rinkodaros tikslais.

Klientas informuotas ir supranta, kad turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manys, kad UAB „Lazertronas“ netinkamai tvarko kliento asmens duomenis.

Lankytojas patvirtina ir sutinka su aukščiau išdėstytomis taisyklėmis ir sąlygomis, bei pateikiama informacija.

soc. ikona soc. ikona soc. ikona soc. ikona
.